Image of office buildings

Misja i cele

Fundacja Centrum Walki z Alergią została powołana aktem notarialnym w listopadzie 2019 roku. Tworzą ją ludzie bezpośrednio dotknięci alergią bądź astmą i osoby u których w rodzinie występują te schorzenia. Celem Fundacji było połączenie sił w walce z alergią określaną dzisiaj jako „Epidemia XXI wieku”, która jak podają statystyki w Polsce dotyka ok. 12 mln. osób. Nieleczona alergia przyczynia się do rozwoju astmy alergicznej, którą zdecydowanie trudniej się leczy. W związku z coraz większą zachorowalnością na te schorzenia Fundacja w swoich działaniach będzie dążyć do edukowania społeczeństwa w zakresie profilaktyki, istniejących i pojawiających się możliwości diagnostycznych, leczenia objawowego i przyczynowego, jak również będzie dążyć do systemowych zmian mających poprawić dostęp polskich pacjentów do tych świadczeń.

Man shaking hands in team meeting

Zespół

Zgodnie ze Statutem przyjętym w październiku 2019 roku, Fundacją zarządza kilkuosobowy Zarząd, który jest odpowiedzialny za realizację celów Fundacji. Nad działaniami Zarządu czuwa Rada Fundacji.

Cele statutowe

Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia osób dotkniętych alergią i astmą poprzez:

1. Działania edukacyjno-informacyjne w kierunku podniesienia wiedzy wśród społeczeństwa, pacjentów, środowiska medycznego na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób alergicznych i astmy;

2. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, oraz osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz pacjentów dotkniętych alergią i astmą;

3. Działania na rzecz poprawy w dostępie do istniejących metod diagnostycznych i nowoczesnych terapii dla polskich pacjentów w zakresie alergii i astmy;

4. Reprezentowanie interesów pacjentów z alergią i/lub z astmą przed organami władz administracji państwowej, jednostkami służby zdrowia, samorządu terytorialnego, ośrodków medycznych oraz innych instytucji, organów i podmiotów działających na rzecz pacjentów;

5. Wspieranie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej w zakresie alergii i astmy wśród społeczeństwa, środowiska pacjenckiego i medycznego;

6. Działania na rzecz integracji chorych po przez tworzenie klubów pacjenckich zrzeszających osoby dotknięte alergią i astmą;

7. Promocję i organizację wolontariatu;

8. Działalność charytatywna na rzecz pacjentów.

 

Sposób realizacji celów Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację kursów, szkoleń, warsztatów edukacyjnych, sympozjów, kongresów naukowych, eventów, wydarzeń kulturowo-naukowych;

2. Organizację edukacyjno-informacyjnych kampanii społecznych, programów edukacyjnych;

3. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych, poradników, opracowań, skierowanych do przedstawicieli zawodów medycznych lub pacjentów mających na celu podnoszenie wiedzy  z zakresu alergii i astmy;

4. Przedstawianie problematyki chorób alergicznych i astmy oraz potrzeb pacjentów w środkach masowego przekazu;

5. Prowadzenie witryny internetowej Fundacji służącej informowaniu o działaniu Fundacji i umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami;

6. Współdziałanie z zespołami eksperckimi, stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi, oraz służbą zdrowia w dążeniu do poprawy dostępu polskich pacjentów do współczesnych metod diagnostycznych i nowoczesnych terapii;

7. Reprezentowanie interesów pacjentów alergologicznych i/lub z astmą przed organami władz administracji państwowej, jednostkami służby zdrowia, samorządu terytorialnego, ośrodków medycznych oraz innych instytucji, organów i podmiotów mających wpływ na życie i zdrowie pacjentów;

8. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji;

9. Członkostwo w organizacjach zrzeszających podmioty polskie i zagraniczne o zbieżnych celach statutowych z celami Fundacji;

10. Współpracę z organami administracji publicznej w kraju i za granicą, poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także realizacji zadań publicznych zleconych, konsultowania projektów aktów normatywnych;

11. Organizację wolontariatu szkoleń dla wolontariuszy;

12. Organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie grantodawców, sponsorów, promotorów okresowych i stałych;

13. Organizację i prowadzenie biur na terenie całego kraju i za granicą umożliwiających realizację celów statutowych Fundacji;

14. Sposoby realizacji celów mają charakter niedochodowy i są finansowane ze środków Fundacji.

 

Rada naukowa Fundacji

Fundacja wspierana jest głosem najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie alergologii

prof. dr hab. n. med. Marek Jutel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum

prof. dr hab. n. med. Marek Jutel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum

prof. dr hab. n. med. Marek Jutel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum

Chcesz z nami zmieniać jakość życia alergików?